رضا بانكی

Reza Banki

 ١٣١٨ –  1940

پست الکترونیکی :

 

 

سوابق تحصیلی

علوم انسانی / دیپلم / اصفهان / ١٣٣٧

 

سوابق حرفه‌ای ( فیلمبرداری)

١-  آقا مهدی وارد می‌شود / فیلمبردار / بلند / ١٣۵۲ / کارگردان: فريدون ژورك

٢-  زيبای پر رو / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٣/ کارگردان: رياحی 

٣-  آلوره / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٤/ کارگردان: پورسعيد 

٤-  رقيب / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٤/ کارگردان: پورسعيد 

۵-  چهل چراغ / فیلمبردار / بلند / ١٣۵۵/ کارگردان: خسرو پرويزی 

٦-  ميهمان / فیلمبردار / بلند / ١٣۵۵/ کارگردان: كامران قدكچيان 

٧-  پسرك / فیلمبردار / بلند / ١٣۵۵/کارگردان: خسرو پرويزی 

٨-  تا آخرين نفس / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٦/کارگردان: كامران قدكچيان 

٩-  لبه تيغ / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٦/ کارگردان: كامران قدكچيان 

١٠-فرياد زير آب /  فیلمبردار / بلند / ١٣۵٦/ کارگردان:سيروس الوند 

١١-جمعه / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٦/ کارگردان: كامران قدكچيان 

١٢-برادركشی / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٧/ کارگردان: ايرج قادری 

١٣-پرواز در قفس / فیلمبردار / بلند / ١٣۵٧/ کارگردان: سعید حبيب كاوش 

١٤-ميراث من جنون / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٠/ کارگردان: مهدی فخيم‌زاده 

١۵-فصل خون / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٠/ کارگردان: حبيب كاوش

١٦-ريشه در خون / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٢/ کارگردان: سيروس الوند

١٧-سناتور / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٢/ کارگردان: مهدی صباغ‌زاده 

١٨-سمندر / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٤/ کارگردان: محمود كوشان 

١٩- شب‌شكن / فیلمبردار / بلند / ١٣٦۵/ کارگردان: خسرو ملكان 

٢٠- مسافران مهتاب / فیلمبردار / بلند / ١٣٦۵/ کارگردان: مهدی فخيم‌زاده

٢١- گردباد / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٦/ کارگردان: كامران قدكچيان 

٢٢-گمشدگان / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٦/ کارگردان: محمدعلي سجادی

٢٣-جدال در تاسوكی / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٧/ کارگردان: فرامرز قريبيان 

٢٤-بحران / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٧/ کارگردان: علی‌اصغر شادروان 

٢۵-دلنمك / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٨/ کارگردان: امير قويدل 

٢٦- شب دهم / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٩/ کارگردان:جمال شورجه 

٢٧-فرماندار / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٩/ کارگردان: مرتضی مسائلی 

٢٨-غريبه / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٩/  کارگردان: رحمان رضايی 

٢٩-انفجار در اتاق عمل / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٠/ کارگردان: رحيم رحيمی‌پور

٣٠-بچه‌های طلاق / فیلمبردار / بلند / ١٣٦٩/ کارگردان: تهمينه ميلانی

٣١- افسانه آه / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٠/ کارگردان: تهمينه ميلانی 

٣٢-ديگه چه خبر / فیلمبردار / بلند / ١٣٧١/ کارگردان: تهمينه ميلانی 

٣٣-دو روی سكه / فیلمبردار / بلند / ١٣٧١/ کارگردان: محمد متوسلانی 

٣٤-مهريه بي‌بي / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٢/ کارگردان: اصغر هاشمی 

٣۵-خلبان / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٣/ کارگردان: جمال شورجه 

٣٦-زخمی / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٦/ کارگردان: كامران قدكچيان 

٣٧-غريبانه / فیلمبردار / بلند / ١٣٧۵/ کارگردان: احمد امينی 

٣٨-دوستان / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٤/ کارگردان: علی شاه‌حاتمی 

٣٩-زندانی ٧٠٧/ فیلمبردار / بلند / ١٣٧٣/ کارگردان: بهمنی 

٤٠-نوروز / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٤/ کارگردان: سيدحسين حسينی 

٤١-تكيه بر باد / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٩/ کارگردان: داريوش فرهنگ 

٤٢-شب‌های تهران / فیلمبردار / بلند / ١٣٨٠/ کارگردان: داريوش فرهنگ 

٤٣-رز زرد / فیلمبردار / بلند / ١٣٨١/ کارگردان: داريوش فرهنگ

٤٤-پاييز بلند / فیلمبردار / سريال / ١٣٧٢/ کارگردان: منوچهر عسگری‌نسب 

٤۵-عبور از خط سرخ / فیلمبردار / سريال / ١٣٧٣/ کارگردان: جمال شورجه 

٤٦-تنهاترين سردار / فیلمبردار / سريال / ١٣٧٤/ کارگردان: مهدی فخيم‌زاده 

٤٧-كما / فیلمبردار / بلند / ١٣٨٢/ کارگردان: آرش معيريان 

٤٨-عروس فراری / فیلمبردار / بلند / ١٣٨٣/ کارگردان: بهرام كاظمی

٤٩-سوغات فرنگ / فیلمبردار / بلند / ١٣٨٤/ کارگردان: كامران قدكچيان

۵٠-بی‌وفا / فیلمبردار / بلند / ١٣٨٦/ کارگردان: اصغر نعيمی 

۵١-تلافي / فیلمبردار / بلند / ١٣٨٧/ کارگردان: سعيد اسدی 

۵٢-تغيير شكل داده / فیلمبردار سه قسمت / كوتاه / ١٣٧١/ کارگردان: مجيد صالح‌علاء 

 

 سوابق حرفه‌ای (در حوزه عكاسی):

١-  كنيز / كارگردان: خسرو پرويزی / ١٣۵٣/ 

٢-  تهمت / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵٣/ 

٣-  گل‌پری جون / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵٣/ 

٤-  روسياه / كارگردان: عزيزاله بهادری / ١٣۵٣/ 

۵-  سلام عشق / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵٤/ 

٦-  انگشت‌نما / كارگردان: عزيزاله بهادری / ١٣۵٤/ 

٧-  همخون / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵٤/ 

٨-  كمين / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵٤/ 

٩-  شرف / كارگردان: عزيزاله بهادری / ١٣۵٤/ 

١٠-زيبای پررو / كارگردان: فريدون رياحی / ١٣۵٤/

١١-رقيب / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵٤/ 

١٢-همت / كارگردان: خسرو پرويزی / ١٣۵٤/ 

١٣-آلوده / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵۵/ 

١٤-بی‌گناه / كارگردان: مرتضی عقيلی / ١٣۵۵/ 

١۵-غيرت / كارگردان: مهدی رئيس‌فيروز / ١٣۵۵/

١٦-چلچراغ / كارگردان: خسرو پرويزي / ١٣۵۵/ 

١٧-ميهمان / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵٦/ 

١٨-فرياد زير آب / كارگردان: سيروس الوند / ١٣۵٦/ 

١٩-صبح خاكستری / كارگردان: تقی مختار / ١٣۵٦/ 

٢٠-جمعه / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵٦/ 

٢١-تا آخرين نفس / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵۸/ 

٢٢-پرواز در قفس / كارگردان: حبيب كاوش / ١٣۵٩/ 

٢٣-لبه تيغ / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵٩/ 

٢٤-برادركشي / كارگردان: ايرج قادري / ١٣۵٩/ 

٢۵-ميراث من جنون / كارگردان: مهدی فخيم‌زاده / ١٣٦٠/

٢٦-يك چمدان / كارگردان: محمد متوسلاني / ١٣۵١/

٢٧-قلندر / كارگردان: علی حاتمی / ١٣۵١/ 

٢٨-صمد و سامی ليلا و لی‌لی / كارگردان: پرويز صياد / ١٣۵١/ 

٢٩-توبه / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵١/ 

3٠-پخمه / كارگردان: مازيار پرتو / ١٣۵١/ 

٣١-غريبه / كارگردان: شاپور غريب / ١٣۵١/ 

٣٢-نانجيب / كارگردان: عباس كسمائی /١٣۵۲/

٣٣-دشنه / كارگردان: فريدون گله /١٣۵۲/

٣٤-فرار از زندگی / كارگردان: رضا صفايی /١٣۵۲/

٣۵-قايقران / كارگردان: رضا صفايی /١٣۵۲/

٣٦-كاكل‌زری / كارگردان: نظام مافی / ١٣۵۲/ 

٣٧-مرد / كارگردان: فريدون ژورك / ١٣۵۲/ 

٣٨-خاطرخواه / كارگردان: امير شيروان / ١٣۵۲/ 

٣٩-احمد چوپان / كارگردان: عباس كسمائی /١٣۵۲/

٤٠-خوشگله / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵۲/ 

٤١-پاپوش / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵۲/ 

٤٢-بندری / كارگردان: كامران قدكچيان / ١٣۵۲/ 

٤٣-مرواريد / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵۲/ 

٤٤-هشتمين روز هفته / كارگردان: حسين رجائيان / ١٣۵۲/ 

٤۵-نامحرم / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵۲/ 

٤٦-سراب / كارگردان: فريدون ژورك / ١٣۵۲/ 

٤٧-گرگ بی‌زار / كارگردان: مازيار پرتو / ١٣۵۲/

٤٨-روسياه / كارگردان: اسماعيل پورسعيد / ١٣۵۲/ 

٤٩-مردها و نامردها / كارگردان: عباس كسمائی /١٣۵۲/

۵٠-دشمن / كارگردان: خسرو پرويزی / ١٣۵٣/ 

۵١-پهلوان پهلوانان / كارگردان: ابراهیم باقری / ١٣٤٨/ 

۵٢-دنیای آبی / كارگردان: صابر رهبر / ١٣٤٨/ 

۵٣-امشب دختری می‌میرد / كارگردان: مصطفی عالمیان / ١٣٤٨/

۵٤-شیرین و فرهاد / كارگردان: دکتر کوشان/ ١٣٤٩/ 

۵۵-عقاب طلایی / كارگردان: کمال دانش / ١٣٤٩/ 

۵٦-قوز بالا قوز / كارگردان: خانی / ١٣٤٩/ 

۵٧-میوه گناه / كارگردان: دکتر کوشان/ ١٣٤٩/ 

۵٨-علی بی‌غم / كارگردان: عباس کسائی / ١٣٤٩/ 

۵٩-سوگلی / كارگردان: فریدون ژورک/ ١٣٤٩/ 

٦٠-رام کردن مرد وحشی / كارگردان: کمال دانش / ١٣٤٩/ 

٦١-شهر گناه / كارگردان: محمدعلی زندی / ١٣٤٩/ 

٦٢-قهرمانان نمی‌میرند / كارگردان: سیروس جراح‌زاده / ١٣٤٩/ 

٦٣-جعفر و گلنار / كارگردان: منوچهر قاسمی / ١٣٤٩/ 

٦٤-رسوایی / كارگردان: اسماعیل پورسعید / ١٣۵٠/ 

٦۵-چوپان / كارگردان: خانی / ١٣۵٠/ 

٦٦-در آمریکا اتفاق افتاد / كارگردان: جواد قائم‌مقامی / ١٣۵٠/ 

٦٧-مرد جنگل / كارگردان: کمال دانش / ١٣۵٠/ 

٦٨-بابا شمل / كارگردان: علی حاتمی / ١٣۵٠/ 

٦٩-ایوب / كارگردان: فریدون ژورک / ١٣۵٠/ 

٧٠-آتش‌پاره شهر / كارگردان: رضا صفایی / ١٣۵٠/ 

٧١-شب عروسی / كارگردان: جواد قائم مقامی / ١٣۵٠/ 

٧٢-میعادگاه خشم / كارگردان: سعید مطلبی/ ١٣۵٠/ 

٧٣-حیدر / كارگردان: فریدون ژورک / ١٣۵١/ 

٧٤-آدمک / كارگردان: خسرو هیرتاژ / ١٣۵١/ 

٧۵-مبارزه با شیطان / كارگردان: ابراهیم باقری / ١٣۵١/ 

٧٦-گنج و رنج / كارگردان: صمد صباحی / ١٣٤٦/

٧٧- زیبای خطرناک / كارگردان: محمد متوسلانی / ١٣٤٦/ 

٧٨-داش احمد / كارگردان: منوچهر صادقپور / ١٣٤٦/

٧٩-نسیم عیار / كارگردان: دکتر کوشان / ١٣٤٦/ 

٨٠-گناه والدین / كارگردان: گرجی عبادیا / ١٣٤٦/ 

٨١-سلطان قلب‌ها / کارگردان: محمدعلی فردین / ١٣٤٧/ 

٨٢-غروب بت‌پرستان / كارگردان: دکتر کوشان / ١٣٤٧/ 

٨٣-فردای باشکوه / كارگردان: صمد صباحی / ١٣٤٧/

٨٤-گردباد زندگی / كارگردان: نظام فاطمی / ١٣٤٧/ 

٨۵-قوس و قزح / كارگردان: اسماعیل پورسعید / ١٣٤٧/ 

٨٦-من شوهر می‌خوام / كارگردان: جواد قائم‌مقامی / ١٣٤٧/ 

٨٧-عشق قارون / كارگردان: ابراهیم باقری / ١٣٤٧/ 

٨٨-لوطی قرن بیستم / كارگردان: رضا صفایی / ١٣٤٧/ 

٨٩-قدرت عشق / كارگردان: ماردوک الخاص / ١٣٤٧/ 

٩٠-سرسخت / كارگردان: اسماعیل پورسعید / ١٣٤٧/ 

٩١-دلاوران دوران / كارگردان: اسماعیل پورسعید / ١٣٤٧/ 

٩٢-پلی به سوی بهشت / كارگردان: محمد زرین دست / ١٣٤٧/ 

٩٣-تکخال / كارگردان: فریدون ژورک / ١٣٤٨/ 

٩٤-ولگردها / كارگردان: محمد متوسلانی / ١٣٤٨/ 

٩۵-عدل الهی / كارگردان: توکراینان اوغلو / ١٣٤٨/ 

٩٦-نسل شجاعان / كارگردان: دکتر کوشان / ١٣٤٨/ 

٩٧-پسران قارون / كارگردان: رضا صفایی / ١٣٤٨/ 

٩٨-جیب‌بر خوشگله / كارگردان: توکراینان اوغلو / ١٣٤٨/ 

٩٩-شهر آشوب / كارگردان: فریدون ژورک / ١٣٤٨/ 

١٠٠-بابا کوهی / كارگردان: داوود ملاپور / ١٣٤٨/

١٠١-ترس تاریکی / كارگردان: محمد متوسلانی / ١٣٤١/ 

١٠٢-لاش‌خورها / كارگردان: عزیز رفیعی / ١٣٤١/ 

١٠٣-زنگ‌های خطر / كارگردان: رضا صفایی / ١٣٤١/ 

١٠٤-دختر ساری / كارگردان: گرجی عبادیا / ١٣٤١/ 

١٠۵-خشم و فریاد / كارگردان: رضا صفایی / ١٣٤١/ 

١٠٦-ستاره صحرا / كارگردان: عزیز رفیعی / ١٣٤٢/ 

١٠٧-سرکش / كارگردان: صمد صباحی / ١٣٤٢/ 

١٠٨-اشک یتیم / كارگردان: عزیز رفیعی / ١٣٤٢/ 

١٠٩-گناه من چیست؟ / كارگردان: گرجی عبادیا / ١٣٤٣/ 

١١٠-زشت و زیبا / كارگردان: رحیم روشنیان / ١٣٤٣/ 

١١١-صیادان نمک‌زار / كارگردان: اکبر هاشمی / ١٣٤٣/ 

١١٢-مزد خونین / كارگردان: ناصر رفعت / ١٣٤٣/ 

١١٣-در دنیا بیگانه بودم / كارگردان: نادر قاضی بیات / ١٣٤٣/ 

١١٤-گردن کلفت / كارگردان: سعید کامکار / ١٣٤٣/ 

١١۵-کابوس / كارگردان: رضا صفایی / ١٣٤۵/ 

١١٦-کلاه نمدی / كارگردان: منوچهر صادق‌پور / ١٣٤۵/ 

١١٧-اعتراف / كارگردان: ناصر رفعت / ١٣٤۵/ 

١١٨-گدایان تهران / كارگردان: محمدعلی فردین / ١٣٤۵/ 

١١٩-ایستگاه تهران / كارگردان: روبرت اکهارت / ١٣٤۵/ 

١٢٠-پیر دهانی / كارگردان: عزیز رفیعی / ١٣٤۵/ 

١٢١-بازو طلایی / كارگردان: روبرت اکهارت / ١٣٤۵/ 

١٢٢-مردی از اصفهان / كارگردان: امیر شروان / ١٣٤٦/ 

١٢٣-معجزه / كارگردان: میرصمدزاده / ١٣٤٦/ 

١٢٤-ولگردها / كارگردان: محمد متوسلانی / ١٣٤٦/ 

١٢۵- ۰۰۰۸/ كارگردان: ابراهیم باقری / ١٣٤٦/ 

 

دیگر سوابق حرفه‌ای

١-بچه‌های طلاق / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٦٩/ کارگردان: تهمينه ميلانی

٢-افسانه آه / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٧٠/ کارگردان: تهمينه ميلانی

٣-ديگه چه خبر / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٧١/ کارگردان: تهمينه ميلانی

٤-تكيه بر باد / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٧٩/ کارگردان:داريوش فرهنگ 

۵-شب‌های تهران / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٨٠/ کارگردان:داريوش فرهنگ

٦-رز زرد / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٨١/ کارگردان:داريوش فرهنگ 

٧-سوغات فرنگ / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٨٤/ کارگردان:كامران قدكچيان

٨-عروس فراری / تهيه‌كننده / بلند / ١٣٨٣/ کارگردان:بهرام كاظمی 

 

پیام آزادی - Payam Azadi

غلامرضا آزادی - Gholamreza Azadi

مهدی آزادی  -  Mahdi Azadi

محمد آلادپوش - Mohammad Aladpoush

وحید ابراهیمی - Vahid Ebrahimi

محمد احمدی - Mohammad Ahmadi

حسن اسدی - Hasan Asadi

شهریار اسدی - Shahriar Asadi

ابراهیم اشرفی - Ebrahim Ashrafi

تورج اصلانی - Touraj Aslani

علي اللهياری - Ali Allahyari

مهدی ایل بیگی - Mahdi Ilbeigi

رضا بانكی - Reza Banki

بهرام بدخشانی - Bahram Badakhshani

سعید براتی گلشن آبادی - Saeid Barati Golshanabadi

عليرضا برازنده - Alireza Barazandeh

رحیم بشارت - Rahim Besharat

فرشاد بشيرزاده - Farshad Bashirzadeh

هومن بهمنش - Hooman Behmanesh

همايون پای‌ور - Homayoun Payvar

شاپور پورامين - Shapour Pouramin

حسن پويا - Hasan Pooya

بهزاد ترکی‌زاده - Behzad Torkizadeh

امین جعفری - Amin Jafari

مهدی جعفری - Mehdi Jafari

حسين جعفريان - Hossein Jafarian

رضا جلالی - Reza Jalali

محمد جهان‌پناه - Mohammad Jahanpanah

فرشاد خالقی - Farshad Khaleghi

مرتضی خان محمد - Morteza Khanmohamad

فرزين خسروشاهی - Farzin Khosrowshahi

حميد خضوعی ابيانه - .Hamid Khozouie A

آرش خلاق دوست - Arash Khallaghdoost

روزبه رایگا - Rouzbeh Rayga

داوود رحمانی -  Davood Rahmani

مجتبی رحيمی - Mojtaba Rahimi

رضا رخشان - Reza Rakhshan

غلامرضا رضی - Gholamreza Razi

اصغر رفيعی‌جم - Asghar Rafieejam

عليرضا زرين‌دست - Alireza Zarrindast

عزيزساعتی - Aziz Saati

ادیب سبحانی - Adib Sobhani

محمدرضا سكوت - Mohammadreza Sokout

مسعود سلامی - Masoud Salami

حسن سلطانی - Hasan Soltani

مهرداد سلیم خانی -  Mehrdad Salimkhani

پیمان شادمان‌فر - Peyman Shadmanfar

مهدی شكيبا - Mehdi Shakiba

فريدون شيردل - Freidoon Shirdel

سعيد صادقی - Saeed Sadeghi

مهدی صالحی(مافی) - Mehdi Salehi

منصور ظهوری - Mansour Zohouri

ایرج عاشوری - Iraj Ashouri

سیروس عبدلی - Sirous Abdoli

هاشم عطار - Hashem Attar 

محمود عطشانی -  Mahmoud Atshani

بهزاد علی‌آباديان - Behzad Aliabadian

افشين عليزاده - Afshin Alizadeh

محمد عليقلی‌زاده - Mohammad Aligholizadeh

حسن عليمردانی - Hassan Alimardani

رضا غفاری - Reza Ghaffari

ابراهيم غفوری آذر - Ebrahim Ghafouri Azar

مرتضی غفوری آذر - Morteza Ghafouri Azar

كاميار فاروقی - Kamyar Faroughi

بايرام فضلی - Bayram Fazli

محمد فضیله -  Mohammad Fazileh

محسن فلاحی - Mohsen Fallahi

علی محمد قاسمی - AliMohammad Ghasemi

علی رضا قاضی - Alireza Ghazi

سید محمد قاضی - Seyed Mohammad Ghazi

حسن قلی‌زاده - Hassan Gholizadeh

مرتضی قیدی - Morteza Gheidi

ناصر كاووسی - Naser Kavoosi

مسعود كرانی - Masoud Korrani

ابوالفضل كريمی - Abolfazl Karimi

حسن کریمی - Hassan Karimi

کوهیار کلاری - Koohyar Kalari

محمود كلاری - Mahmoud Kalari

هاشم گرامی - Hashem Gerami

مجید گرجیان - Majid Gorjian

فرشاد گل‌سفیدی - Farshad Golsefidi

علی لقمانی - Ali Loghmani

مهدی مجد وزيری - Mehdi Majd Vaziri

فرخ مجيدی - Farrokh Majidi

محمد مجیدی - Mohammad Majidi

حسین محب جلیلی - Hossein Moheb Jalili

فرشاد محمدی - Farshad Mohammadi

هاشم مرادی  -   Hashem Moradi

علی مصفای تبریزی - Ali Mosaffa Tabrizi

نادر معصومی - Nader Masoumi

امیر معقولی  -    Amir  Maghouli

تورج منصوری - Tooraj Mansoori

شهرام نجاریان - Shahram Najjaryan

سید مرتضی نجفی - Morteza Najafi

مجید نور محمد گل سفیدی - Majid Nourmohammad Golsefidi

محمد تقی نوری سیگارودی - Mohamad Taghy Noori Sigaroodi

ساعد نیک ذات - Saed Nikzat

مرتضی هدائی - Morteza Hodaei

کپی رایت @ تمام حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار انجمن فیلمبرداران سینمای ایران است . استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع ، بلامانع است.