Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery

نادر معصومی

Nader Masoumi

1967- ۱۳۴۶

پست الکترونیکی : 

 

 

سوابق تحصیلی

 زبان و ادبيات / ليسانس / دانشگاه رشت/ ١٣٦٨

 

 

سوابق حرفه‌ای ( فیلمبرداری)

١-  موشک کاغذی / فیلمبردار / بلند / ١٣٧۵ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٢-  درخت جان / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٧٦ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٣-  چریکه هورام / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٧٨ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٤-  قطعه زمستانی / فیلمبردار / بلند / ١٣٧٩ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

۵-  آوای جبرئیل / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٠ / کارگردان: سیروس رنجبر 

٦-  رسم عاشق‌کشی / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨١ / کارگردان: خسرو معصومی 

٧-  مرزی برای زندگی / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٢ / کارگردان: رضا اعظمیان 

٨-  آن مرد را نکشید / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٣/کارگردان: محمد اربابیان 

٩-  جایی در دوردست / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٣ / کارگردان: خسرو معصومی

١٠-شب به‌خیر فرمانده / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٤ / کارگردان: انسیه شاه‌حسینی 

١١-وقتی همه خواب بودند / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٤ / کارگردان: فریدون حسن‌پور

١٢-ژانی گه ل / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٤-١٣٨۵ / کارگردان: جمیل رستمی 

١٣-باد در علفزار می‌پیچد / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۵ / کارگردان: فریدون حسن‌پور 

١٤-بالاتر از آسمان / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨۵ / کارگردان: خسرو معصومی 

١۵-نشانی / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٦ / کارگردان: فریدون حسن‌پور 

١٦-کودک و فرشته / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٧ / کارگردان: مسعود نقاش‌زاده 

١٧-پای پیاده / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٨٧ / کارگردان: فریدون حسن‌پور

١٨-سمفونی ایران / مدیر فیلمبرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: وحید موسائیان 

١٩-سمفونی رسانه نور و پیام / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٣ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٢٠-خشت غربت انتظار / فیلمبردار / مستند / ١٣٧١ / کارگردان: امیر سائلی 

٢١-دست‌ها / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧١ / کارگردان: امیر سائلی 

٢٢-زیران / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧٣ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر

٢٣-بی‌بی‌تاب / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٣ / کارگردان: رضا مجلسی

٢٤-آسمان کوتاه / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧٣ / کارگردان: جمشید یداللهی 

٢۵-مینا / مدیر فیلمبرداری / کوتاه / ١٣٧٣ / کارگردان: رضا مجلسی 

٢٦- دختر کوه‌های شقایق / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٤ / کارگردان:فرهاد مهران‌فر 

٢٧-من و پرنده‌هایم / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٤ / کارگردان:فرهاد مهران‌فر

٢٨-بچه گرگ‌های بام گیلان / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٤ /  کارگردان:فرهاد مهران‌فر 

٢٩-بچه‌های نیزار / فیلمبردار / مستند / ١٣٧٤ / کارگردان:فرهاد مهران‌فر 

٣٠-غریبه مالا / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: حسن بهرام‌زاده

٣١- لله وا / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: محمدعلی سجادی

٣٢-کشتی نوح / مدير فیلمبرداري / مستند / ١٣٧٧ / کارگردان: سودابه بابالگی 

٣٣-داغما / مدير فیلمبرداري / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: ایرج سالاروند 

٣٤-اطاق برای اجاره / مدير فیلمبرداري / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: حمید قطبی 

٣۵-شیفت / مدير فیلمبرداري / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣٦-آوای سرزمین مهر / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٧٨-١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣٧-دست‌های خورشید / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣٨-رنگ و رنج / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٣٩-تا کنار آفتاب / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٤٠-سفر به دیگرسو / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی

٤١-خوشه‌های مهر / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٤ / کارگردان: الهه گل‌محمدی

٤٢-سکوت آبی / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٤ / کارگردان: الهه گل‌محمدی

٤٣-شکوفه‌های انتظار / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨۵ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٤٤-وقت شکفتن بهار / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٤۵-آب، آب، زندگی / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٤٦-رنگ آفتاب / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨۵ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٤٧-مجموعه شیمی برای زندگی/مدير تصویربرداری/مستند/١٣٨٠-١٣٨١/کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٤٨-دیلمان بهشت گم شده ۱ / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٦ / کارگردان: فرهاد مهران‌فر 

٤٩- دیلمان بهشت گم شده ۲ / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٦ / کارگردان: فرهاد مهران فر

۵٠-از یاد رفته / مدير تصویربرداری / بلند / ١٣٨٣ / کارگردان: حسین محجوب 

۵١-برای زندگی / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٢-لحظه‌های زندگی / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٣-طلایه / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٤-جادوی سبز / مدير تصویربرداری / مستند /١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵۵-قطره قطره زندگی / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٦-اکنون، آن عشق / مدير تصویربرداری / مستند / ١٣٨٧ / کارگردان: میراحمد میراحسان 

۵٧-التهاب شبانه / مدير تصویربرداری / کوتاه / ١٣٨٠ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٨-سایه‌های لرزان / مدير تصویربرداری / کوتاه / ١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

۵٩-عیسی باران / مدير تصویربرداری / کوتاه / ١٣٨٠ / کارگردان: مهدی قربان‌پور 

٦٠-پل / فیلمبردار / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: کاوه بهرامی‌مقدم 

 

دیگر سوابق حرفه‌ای

١-دختر بهار / كارگردان و تدوینگر / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: نادر معصومی 

٢-گردش سایه‌ها / كارگردان و تدوینگر / کوتاه / ١٣٧۵ / کارگردان: نادر معصومی 

٣-مجموعه داستان‌های هنر / كارگردان و تدوینگر/ سریال / ١٣٧٦ / کارگردان: نادر معصومی 

٤-منیره / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧٦ / كارگردان: فرهاد ربیعی 

۵-مجموعه سینمای تجربه / تدوینگر / سریال / ١٣٧٧ / کارگردان:حسن بهرام‌زاده 

٦-مجموعه آوای سرزمین مهر / تدوینگر / سریال / ١٣٧٩-١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٧-رنگ و رنج / تدوینگر / مستند / ١٣٨٣  / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

٨-آب، آب، زندگی / تدوینگر / مستند / ١٣٨٣  / کارگردان: الهه گل‌محمدی

٩-رنگ آفتاب / تدوینگر / مستند / ١٣٨۵  / کارگردان: الهه گل‌محمدی

١٠-سکوت آبی / تدوینگر / مستند / ١٣٨٤  / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١١-التهاب شبانه / تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٠  / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١٢-آسمان کوتاه / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧٣  / کارگردان: جمشید یداللهی 

١٣-این گل‌ها رنگی نیست / كارگردان و تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٣/ کارگردان: نادر معصومی 

١٤-سایه‌های لرزان / تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٢ / کارگردان: الهه گل محمدی

١۵-آوای شب / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١٦-ساز سنگ / تدوینگر / کوتاه / ١٣٧٧ / کارگردان: الهه گل‌محمدی 

١٧-سفر به دیگرسو / تدوینگر / کوتاه / ١٣٨٣ / کارگردان: الهه گل‌‌محمدی

١٨-وقایع نگاری ناتمام/كارگردان،تهیه کننده و تدوینگر/بلند،مستند/١٣٨١-١٣٨٦/كارگردان:‌نادر معصومی 

 

جوایز

١-  دختر کوه‌های شقایق / ١٣٧۵ / جایزه بهترین فیلمبرداری فیلم‌های تخصصی جشنواره بین‌المللی رشد

٢-  کلکا (شکر سرخ) / ١٣٧٣ / مدال برنز بهترین فیلم مستند جشنواره بین‌المللی یونیکا آرژانتین

٣-  گردش سایه‌ها / ١٣٧٧ / تندیس کارگردانی بهترین فیلم داستانی کوتاه جشن خانه سینما

٤-  دست‌ها / ١٣٧٣ / تندیس جایزه بهترین فیلمبرداری فیلم تجربی سینمای جوان ایران

۵-  درخت بی‌جان / ١٣٧٧ / جایزه تندیس کتاب زرین بهترین فیلمبرداری جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

٦-  بی‌بی تاب / ١٣٧۵ / جایزه بهترین فیلمبرداری تولیدات صدا و سیمای مرکز

 

پیام آزادی - Payam Azadi

غلامرضا آزادی - Gholamreza Azadi

مهدی آزادی  -  Mahdi Azadi

محمد آلادپوش - Mohammad Aladpoush

وحید ابراهیمی - Vahid Ebrahimi

محمد احمدی - Mohammad Ahmadi

حسن اسدی - Hasan Asadi

شهریار اسدی - Shahriar Asadi

ابراهیم اشرفی - Ebrahim Ashrafi

تورج اصلانی - Touraj Aslani

علي اللهياری - Ali Allahyari

مهدی ایل بیگی - Mahdi Ilbeigi

رضا بانكی - Reza Banki

بهرام بدخشانی - Bahram Badakhshani

سعید براتی گلشن آبادی - Saeid Barati Golshanabadi

عليرضا برازنده - Alireza Barazandeh

رحیم بشارت - Rahim Besharat

فرشاد بشيرزاده - Farshad Bashirzadeh

هومن بهمنش - Hooman Behmanesh

همايون پای‌ور - Homayoun Payvar

شاپور پورامين - Shapour Pouramin

حسن پويا - Hasan Pooya

بهزاد ترکی‌زاده - Behzad Torkizadeh

امین جعفری - Amin Jafari

مهدی جعفری - Mehdi Jafari

حسين جعفريان - Hossein Jafarian

رضا جلالی - Reza Jalali

محمد جهان‌پناه - Mohammad Jahanpanah

فرشاد خالقی - Farshad Khaleghi

مرتضی خان محمد - Morteza Khanmohamad

فرزين خسروشاهی - Farzin Khosrowshahi

حميد خضوعی ابيانه - .Hamid Khozouie A

آرش خلاق دوست - Arash Khallaghdoost

روزبه رایگا - Rouzbeh Rayga

داوود رحمانی -  Davood Rahmani

مجتبی رحيمی - Mojtaba Rahimi

رضا رخشان - Reza Rakhshan

غلامرضا رضی - Gholamreza Razi

اصغر رفيعی‌جم - Asghar Rafieejam

عليرضا زرين‌دست - Alireza Zarrindast

عزيزساعتی - Aziz Saati

ادیب سبحانی - Adib Sobhani

محمدرضا سكوت - Mohammadreza Sokout

مسعود سلامی - Masoud Salami

حسن سلطانی - Hasan Soltani

مهرداد سلیم خانی -  Mehrdad Salimkhani

پیمان شادمان‌فر - Peyman Shadmanfar

مهدی شكيبا - Mehdi Shakiba

فريدون شيردل - Freidoon Shirdel

سعيد صادقی - Saeed Sadeghi

مهدی صالحی(مافی) - Mehdi Salehi

منصور ظهوری - Mansour Zohouri

ایرج عاشوری - Iraj Ashouri

سیروس عبدلی - Sirous Abdoli

هاشم عطار - Hashem Attar 

محمود عطشانی -  Mahmoud Atshani

بهزاد علی‌آباديان - Behzad Aliabadian

افشين عليزاده - Afshin Alizadeh

محمد عليقلی‌زاده - Mohammad Aligholizadeh

حسن عليمردانی - Hassan Alimardani

رضا غفاری - Reza Ghaffari

ابراهيم غفوری آذر - Ebrahim Ghafouri Azar

مرتضی غفوری آذر - Morteza Ghafouri Azar

كاميار فاروقی - Kamyar Faroughi

بايرام فضلی - Bayram Fazli

محمد فضیله -  Mohammad Fazileh

محسن فلاحی - Mohsen Fallahi

علی محمد قاسمی - AliMohammad Ghasemi

علی رضا قاضی - Alireza Ghazi

سید محمد قاضی - Seyed Mohammad Ghazi

حسن قلی‌زاده - Hassan Gholizadeh

مرتضی قیدی - Morteza Gheidi

ناصر كاووسی - Naser Kavoosi

مسعود كرانی - Masoud Korrani

ابوالفضل كريمی - Abolfazl Karimi

حسن کریمی - Hassan Karimi

کوهیار کلاری - Koohyar Kalari

محمود كلاری - Mahmoud Kalari

هاشم گرامی - Hashem Gerami

مجید گرجیان - Majid Gorjian

فرشاد گل‌سفیدی - Farshad Golsefidi

علی لقمانی - Ali Loghmani

مهدی مجد وزيری - Mehdi Majd Vaziri

فرخ مجيدی - Farrokh Majidi

محمد مجیدی - Mohammad Majidi

حسین محب جلیلی - Hossein Moheb Jalili

فرشاد محمدی - Farshad Mohammadi

هاشم مرادی  -   Hashem Moradi

علی مصفای تبریزی - Ali Mosaffa Tabrizi

نادر معصومی - Nader Masoumi

امیر معقولی  -    Amir  Maghouli

تورج منصوری - Tooraj Mansoori

شهرام نجاریان - Shahram Najjaryan

سید مرتضی نجفی - Morteza Najafi

مجید نور محمد گل سفیدی - Majid Nourmohammad Golsefidi

محمد تقی نوری سیگارودی - Mohamad Taghy Noori Sigaroodi

ساعد نیک ذات - Saed Nikzat

مرتضی هدائی - Morteza Hodaei

کپی رایت @ تمام حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار انجمن فیلمبرداران سینمای ایران است . استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع ، بلامانع است.